نظرسنجی از مشتریان

مشخصات مشتری:

میزان رضایت از عكس العمل به نظرات و شكایات مشتری

میزان رضایت از عملكرد فروش

میزان رضایت از عملكرد خدمات پس از فروش

میزان رضایت از عملكرد قطعات

میزان رضایت كلی شما از عملكرد نمایندگی